Glavna skupština

KOESTLIN d.d. Bjelovar

Slavonska cesta 2/a

Uprava društva

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2/a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje

Poziv za Redovitu Glavnu Skupštinu

KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2/a, koja će se održati dana 14. lipnja 2019. godine u 12,15 sati u Zadru, u sali za sastanke (I. kat) društva Maraska d.d., Biogradska cesta 64A

Za Skupštinu se objavljuje sljedeći:

DNEVNI RED
 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika koji sudjeluju u radu Skupštine
 2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2018. godinu
 3. Izvješće revizora Društva za 2018. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini
 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2018.godine
 6. Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada):
  1. Upravi društva za vođenje poslova u 2018. godini
  2. Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2018. godini
 8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu
 9. PRIJEDLOZI ODLUKA

  Uprava za t.6., te suglasno sa Nadzornim odborom za preostale točke, predlaže Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka, na način kako slijedi:

  • AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2018. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2018. godini
  • AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2018. godinu
  • AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini
  • AD5. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2018. godine, prema kojoj se dobit u neto iznosu 2.767.761,52 kn raspoređuje u zadržanu dobit
  • AD6. Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica
  • AD7. Daje se razrješnica (odobrava rad):
   1. Upravi društva za vođenje poslova u 2018. godini
   2. Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2018. godini
  • AD8. Za revizora Društva u 2019. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.
  • Poziv dioničarima

   Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine društva Koestlin d.d.

   Dioničari svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju osobno ili putem opunomoćenika i zakonskih zastupnika. Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže.

   Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: www.koestlin.hr

   Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete:

   1. da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice društva, 10 dana prije održavanja Glavne skupštine
   2. da su prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine

   Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, na adresu Slavonska cesta 2/a, Bjelovar, soba br. 26 kod gđe Tanje Savić, gdje se i podiže potvrda o broju dionica i ovjerava punomoć za zastupanje.

   Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz čl.280 ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

   Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u roku 10 dana od dana sazivanja Glavne skupštine, radnim danom od 10 do 13 sati u Sektoru pravnih i općih poslova Koestlin d.d. u sjedištu društva.

   Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, podizanjem glasačkih kartona/listića.

   Poziv za Glavnu skupštinu Koestlin d.d. i dnevni red sa prijedlozima odluka Glavne skupštine Koestlin d.d. objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra, web stranicama Zagrebačke burze, HANF-e (SRPI),HINA-e ots i internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

   KOESTLIN d.d.