Glavna skupština

KOESTLIN d.d. Bjelovar

Slavonska cesta 2/a

Uprava društva

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2/a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje poziv za

Redovitu glavnu skupštinu

KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2/a, koja će se održati dana 4. lipnja 2018. godine u 12,15 sati u Zadru, u sali za sastanke (I kat) društva Maraska d.d., Biogradska cesta 64A

Za Skupštinu se objavljuje sljedeći:

DNEVNI RED
 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika koji sudjeluju u radu Skupštine
 2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2017. godinu
 3. Izvješće revizora Društva za 2017. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini
 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2017.godine
 6. Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada):
  1. Upravi društva za vođenje poslova u 2017. godini
  2. Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2017. godini
 8. Donošenje Odluke o:
  1. izboru članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
  2. utvrđenju imenovanja predstavnika radnika za člana Nadzornog odbora
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu
PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava za t.6., te suglasno sa Nadzornim odborom za preostale točke, predlaže Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka, na način kako slijedi:

 • AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2017. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2017. godini
 • AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2017. godinu
 • AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini
 • AD5. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2017. godine, prema kojoj se dobit u neto iznosu 5.524.428,29 kn raspoređuje u:
  • zakonske rezerve - iznos od 253.335,00 kuna
  • zadržanu dobit - preostali iznos neto dobiti u iznosu 5.271.093,29 kn
 • AD6. Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica
 • AD7. Daje se razrješnica (odobrava rad):
  1. Upravi društva za vođenje poslova u 2017. godini
  2. Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2017. godini
 • AD8.
  1. Za članove Nadzornog odbora za novi četverogodišnji mandat, biraju se:

   Zdravko Pavić, OIB: 92341749713, Osijek, Mrežnička 30, RH

   Tonćo Zovko, OIB: 33879587376, putovnica: 093664148, GK MOSTAR, prebivalište: Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Oklaji BB

   Filip Grbešić, OIB: 81660166622, putovnica: 178198651, GK MOSTAR, prebivalište: Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Dobrkovići BB

   Stanko Pavković, OIB: 37445321692, putovnica: 022113213, GK MOSTAR, prebivalište: Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Trn-Zavoznik BB

   Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći od dana izbora i traje četiri godine

  2. Utvrđuje se da je odlukom Radničkog vijeća Koestlin d.d. kao predstavnik radnika za člana Nadzornog odbora imenovan Coha Darko, Prgomelje, Prgomelje 66, RH, OIB: 31637526557
 • AD9. Za revizora Društva u 2018. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.
 • Poziv dioničarima

  Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine društva Koestlin d.d.

  Dioničari svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju osobno ili putem opunomoćenika i zakonskih zastupnika.

  Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže.

  Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: www.koestlin.hr

  Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete:

  1. da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice društva, 10 dana prije održavanja Glavne skupštine
  2. da su prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine

  Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, na adresu Slavonska cesta 2/a, Bjelovar, soba br. 22/II kod gđe Mirjane Kovačić, gdje se i podiže potvrda o broju dionica i ovjerava punomoć za zastupanje.

  Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz čl.280 ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

  Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u roku 10 dana od dana sazivanja Glavne skupštine, radnim danom od 10 do 13 sati u Sektoru pravnih i općih poslova Koestlin d.d. u sjedištu društva.

  Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, podizanjem glasačkih kartona/listića.

  KOESTLIN d.d.